CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Một phần Cung cấp TT Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chi tiết Liên hệ
2 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Văn thư và Lưu trữ nhà nước Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh (Cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Toàn trình Toàn trình Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
21 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
22 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
23 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
24 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
25 Thủ tục thi tuyển công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
26 Thủ tục thi tuyển Viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
27 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
28 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Toàn trình Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
29 Thủ tục xét tuyển công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
30 Thủ tục xét tuyển viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
31 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
32 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
33 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Thanh Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
34 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
35 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
36 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
37 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
38 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) Một phần Một phần Văn thư và Lưu trữ nhà nước Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
39 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Toàn trình Toàn trình Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
40 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Công tác thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
41 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Công tác thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
42 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Công tác thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
43 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
44 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
45 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
46 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
47 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
48 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
49 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Văn thư và Lưu trữ nhà nước Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
50 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Bảo trợ xã hội Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
51 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Bảo trợ xã hội Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
52 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Một phần Cung cấp TT Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
53 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Một phần Cung cấp TT Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Chi tiết Liên hệ
54 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
55 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
56 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
57 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (TTHC Cấp Tỉnh) Một phần Cung cấp TT Chính quyền địa phương Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Sở Nội vụ Chi tiết Liên hệ
58 Thủ tục thi tuyển Viên Chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) Một phần Một phần Công chức, viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết Liên hệ
59 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Một phần Một phần Công chức, viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết Liên hệ
60 Thủ tục xét tuyển Viên chức (85/2023/NĐ-CP) Một phần Một phần Công chức, viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết Liên hệ
61 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Một phần Cung cấp TT Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
62 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Một phần Cung cấp TT Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
63 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Toàn trình Toàn trình Giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
64 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Toàn trình Toàn trình Giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
65 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Toàn trình Toàn trình Giáo dục thường xuyên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
66 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Toàn trình Toàn trình Giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
67 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
68 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
69 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại (cấp tỉnh) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
70 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Một phần Cung cấp TT Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
71 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
72 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
73 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
74 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Một phần Một phần Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
75 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ