CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
102 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
103 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
105 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất Một phần Một phần Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TBXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
106 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Một phần Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ Công an Xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
107 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
108 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Cung cấp TT Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
109 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
110 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ