CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
82 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
83 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
84 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
85 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Một phần Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
86 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Một phần Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
87 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
88 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
89 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
90 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
91 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
92 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
93 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
94 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
95 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
96 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
97 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
98 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
99 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
100 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ