CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
126 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Một phần Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
127 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Một phần Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
128 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Một phần Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
129 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Một phần Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
130 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Một phần Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ