CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Một phần Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
122 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần Một phần Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
123 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần Một phần Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
124 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Một phần Một phần Tiếp công dân Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
125 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Một phần Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ