CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
116 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Một phần Một phần Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
117 Thông báo thành lập tổ hợp tác Một phần Một phần Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
118 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Một phần Một phần Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
119 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Một phần Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
120 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Một phần Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ