CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Một phần Xử lý đơn thư Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ