CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
51 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Toàn trình Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
52 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Một phần Người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
53 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Một phần Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
54 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Toàn trình Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
55 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Toàn trình Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
56 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Toàn trình Trồng trọt Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
57 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
58 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
59 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Một phần Bảo trợ xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
60 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ