CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
91 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
92 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
93 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
94 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
95 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
96 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
97 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
98 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
99 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
100 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ