CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
82 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Toàn trình Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
83 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
84 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Toàn trình Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
85 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
86 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
87 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Toàn trình Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
88 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
89 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
90 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ