CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
102 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
103 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
105 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
106 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
107 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
108 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
109 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
110 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ