CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
102 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
103 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
104 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
105 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ