CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
51 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
52 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
53 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Một phần Bảo trợ xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
54 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
55 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã, đang khai Chi tiết Liên hệ