CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
82 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
83 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
84 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
85 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
86 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
87 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
88 Xác nhận thông tin hộ tịch Một phần Hộ tịch Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Chi tiết Liên hệ
89 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
90 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
91 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
92 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
93 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
94 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
95 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
96 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
97 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
98 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
99 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
100 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ