CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
102 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
103 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
105 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất Một phần Một phần Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TBXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
106 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Một phần Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ Công an Xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
107 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
108 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Cung cấp TT Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
109 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
110 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
111 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
112 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
113 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
114 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
115 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
116 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
117 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
118 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Một phần Cung cấp TT Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
119 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
120 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
121 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
122 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
123 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
124 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
125 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Một phần Cung cấp TT Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
126 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Một phần Cung cấp TT Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
127 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Một phần Cung cấp TT Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Chi tiết Liên hệ
128 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Một phần Cung cấp TT Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
129 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Một phần Cung cấp TT Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
130 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Một phần Cung cấp TT Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Chi tiết Liên hệ
131 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Một phần Cung cấp TT Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
132 Thông báo thành lập tổ hợp tác Một phần Cung cấp TT Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
133 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Một phần Cung cấp TT Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
134 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
135 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
136 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
137 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần Cung cấp TT Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
138 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần Cung cấp TT Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
139 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Tiếp công dân Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
140 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
141 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
142 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Một phần Một phần Trẻ em Công an Tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
143 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Một phần Cung cấp TT Trẻ em Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
144 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Một phần Cung cấp TT Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
145 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Một phần Cung cấp TT Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết Liên hệ
146 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Một phần Cung cấp TT Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
147 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Xử lý đơn thư Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ