CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Một phần Một phần Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
202 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Một phần Một phần Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
203 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Một phần Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
204 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Một phần Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
205 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Một phần Một phần Giáo dục trung học Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chi tiết Liên hệ
206 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Một phần Một phần Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
207 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Một phần Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
208 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Một phần Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
209 Tuyển sinh trung học cơ sở Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
210 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
211 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
212 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Một phần Một phần Hạ tầng kỹ thuật Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
213 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
214 Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Chi tiết Liên hệ
215 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
216 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
217 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Một phần Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
218 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Một phần Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
219 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
220 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Một phần Một phần Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
221 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
222 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
223 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ
224 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ
225 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ
226 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Một phần Một phần Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
227 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Một phần Một phần Nuôi con nuôi Phòng tư pháp Chi tiết Liên hệ
228 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
229 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
230 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
231 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Một phần Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
232 Mua quyển hóa đơn Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
233 Quyết định bán tài sản công Một phần Một phần Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
234 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
235 Quyết định điều chuyển tài sản công Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
236 Quyết định thanh lý tài sản công Một phần Một phần Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
237 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
238 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
239 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
240 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết Liên hệ
241 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Một phần Một phần Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết Liên hệ
242 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết Liên hệ
243 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Một phần Một phần Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Chi tiết Liên hệ
244 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Một phần Một phần Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Chi tiết Liên hệ
245 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Một phần Một phần Tài nguyên nước Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
246 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Một phần Một phần Tài nguyên nước Phòng Tài nguyên Môi trường Chi tiết Liên hệ
247 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Một phần Một phần Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
248 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Toàn trình Toàn trình Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
249 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Một phần Một phần Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Chi tiết Liên hệ
250 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Một phần Một phần Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính Kế hoạch Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ