CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
276 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Một phần Một phần Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
277 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Một phần Một phần Xúc tiến thương mại Chi tiết Liên hệ
278 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Một phần Một phần Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
279 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Một phần Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
280 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ