CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
151 Thăm viếng mộ liệt sĩ Một phần Cung cấp TT Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
152 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Toàn trình Toàn trình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
153 Mua quyển hóa đơn Một phần Cung cấp TT Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
154 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Một phần Một phần Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
155 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Một phần Một phần Tài nguyên nước Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
156 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Một phần Một phần Tài nguyên nước Phòng Tài nguyên Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
157 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
158 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
159 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Một phần Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
160 Công bố mở cảng cá loại 3 Một phần Một phần Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
161 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Một phần Một phần Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
162 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Một phần Một phần Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
163 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
164 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
165 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
166 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
167 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
168 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Toàn trình Toàn trình Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
169 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Một phần Cung cấp TT Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
170 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Một phần Cung cấp TT Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết Liên hệ
171 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện Chi tiết Liên hệ
172 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện Chi tiết Liên hệ
173 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
174 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
175 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
176 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
177 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cung cấp TT Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
178 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Một phần Cung cấp TT Chi trả các chế độ BHXH Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Chi tiết Liên hệ
179 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Một phần Cung cấp TT Công nghiệp địa phương Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
180 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Một phần Cung cấp TT Công nghiệp địa phương Chi tiết Liên hệ