CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Một phần Một phần Lao động Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết Liên hệ
142 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
143 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Toàn trình Toàn trình Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
144 Thăm viếng mộ liệt sĩ Một phần Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
145 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Toàn trình Toàn trình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
146 Mua quyển hóa đơn Một phần Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
147 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Một phần Một phần Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
148 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
149 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Phòng Tài nguyên Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
150 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" (Cấp huyện) Một phần Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
151 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
152 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình Toàn trình Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
153 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Một phần Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
154 Công bố mở cảng cá loại 3 Một phần Một phần Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
155 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Một phần Một phần Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
156 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Một phần Một phần Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
157 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
158 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
159 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
160 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ