CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
22 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Một phần Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
23 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
24 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Một phần Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
25 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
26 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
27 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Toàn trình Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
28 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Toàn trình Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
30 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Một phần Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
31 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Một phần Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
32 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
34 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Toàn trình Văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
35 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
36 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Một phần Chứng thực Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
37 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
38 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Một phần Thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, BNN Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
39 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Toàn trình Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
40 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Toàn trình Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ