CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
221 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Một phần Cung cấp TT Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
222 Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
223 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện Một phần Cung cấp TT Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và đào tạo Chi tiết Liên hệ
224 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
225 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Một phần Một phần Hạ tầng kỹ thuật Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
226 Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
227 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
228 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Một phần Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
229 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Một phần Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
230 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
231 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Một phần Cung cấp TT Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
232 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
233 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Toàn trình Toàn trình Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
234 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Toàn trình Toàn trình Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
235 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Một phần Cung cấp TT Nuôi con nuôi Phòng tư pháp Chi tiết Liên hệ
236 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Cung cấp TT Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
237 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Cung cấp TT Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
238 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Cung cấp TT Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
239 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Một phần Cung cấp TT Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
240 Quyết định bán tài sản công Một phần Một phần Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ