CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
221 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
222 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ
223 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ
224 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ
225 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Một phần Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
226 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Một phần Nuôi con nuôi Phòng tư pháp Chi tiết Liên hệ
227 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
228 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
229 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
230 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
231 Mua quyển hóa đơn Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
232 Quyết định bán tài sản công Một phần Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
233 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
234 Quyết định điều chuyển tài sản công Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
235 Quyết định thanh lý tài sản công Một phần Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
236 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
237 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
238 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Một phần Quản lý công sản Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
239 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết Liên hệ
240 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Một phần Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết Liên hệ