CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
182 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
183 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
184 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
185 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
186 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
187 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
188 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
189 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
190 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
191 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Một phần Giải quyết tố cáo Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
192 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
193 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
194 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
195 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
196 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
197 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
198 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Một phần Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
199 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
200 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Một phần Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ