CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
202 Tuyển sinh trung học cơ sở Toàn trình Giáo dục trung học Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
203 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
204 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
205 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
206 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Một phần Hạ tầng kỹ thuật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
207 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Một phần Hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
208 Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị Một phần Hoạt động xây dựng Chi tiết Liên hệ
209 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Một phần Hoạt động xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
210 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Một phần Hoạt động xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
211 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
212 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Chi tiết Liên hệ
213 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Chi tiết Liên hệ
214 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
215 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
216 Xác nhận thông tin hộ tịch Một phần Hộ tịch Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Chi tiết Liên hệ
217 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Một phần Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
218 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
219 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
220 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Một phần Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Chi tiết Liên hệ