CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
182 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
183 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
184 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
185 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Một phần Giải quyết tố cáo Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
186 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
187 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
188 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
189 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
190 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
191 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
192 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Một phần Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
193 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
194 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Một phần Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
195 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Một phần Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
196 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
197 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
198 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Một phần Giáo dục trung học Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chi tiết Liên hệ
199 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Một phần Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
200 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ