CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
76 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
77 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
78 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
79 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
80 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên sông suối thuộc trường hợp phải xin phép (TTHC cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
81 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
82 Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
83 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Một phần Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
84 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Một phần Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Chi tiết Liên hệ
85 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
86 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã có Văn phòng đăng kí đất đai - cấp tỉnh) Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
87 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết Liên hệ
88 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
89 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Một phần Một phần Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết Liên hệ
90 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Toàn trình Toàn trình Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
91 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Một phần Một phần Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
92 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Một phần Một phần Đất đai Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết Liên hệ
93 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Toàn trình Toàn trình Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
94 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
95 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
96 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Một phần Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
97 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Một phần Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
98 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
99 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
100 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Toàn trình Toàn trình Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
101 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
102 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
103 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Một phần Một phần Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Một phần Một phần Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết Liên hệ