CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
56 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh) Một phần Một phần Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
57 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Một phần Một phần Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
58 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Một phần Một phần Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
59 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Một phần Một phần Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
60 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Một phần Một phần Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ