CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Một phần Một phần Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
102 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
103 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
104 Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển (cấp tỉnh) Một phần Cung cấp TT Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
105 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Một phần Cung cấp TT Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
106 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Một phần Cung cấp TT Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết Liên hệ