CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
91 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Toàn trình Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
92 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Toàn trình Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
93 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Toàn trình Môi trường Cơ quan phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
94 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh) Một phần Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
95 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
96 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên sông suối thuộc trường hợp phải xin phép (TTHC cấp tỉnh) Một phần Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
97 Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh) Một phần Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
98 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Một phần Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
99 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Một phần Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết Liên hệ