CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết Liên hệ
82 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết Liên hệ
83 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Toàn trình Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
84 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Toàn trình Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
85 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Toàn trình Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
86 Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ căn cứ pháp lý hết hiệu lực nên không công khai Một phần Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Chi tiết Liên hệ
87 Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ căn cứ pháp lý hết hiệu lực nên không công khai Một phần Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Chi tiết Liên hệ
88 Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc địa chính Một phần Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Chi tiết Liên hệ
89 Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm Một phần Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Chi tiết Liên hệ
90 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
91 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
92 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Một phần Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
93 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Một phần Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
94 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Một phần Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
95 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Toàn trình Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
96 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Toàn trình Môi trường Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
97 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Toàn trình Môi trường Cơ quan phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
98 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Toàn trình Tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
99 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Toàn trình Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
100 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Một phần Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ