Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
82 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
83 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 2 Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
84 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
85 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Mức độ 2 Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
86 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
87 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
88 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
89 Thủ tục công nhận hòa giải viên Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
90 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
91 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
92 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
93 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
94 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
95 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
96 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
97 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
98 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
99 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
100 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
101 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Mức độ 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
102 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Mức độ 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
103 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Mức độ 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
104 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
105 Thông báo thành lập tổ hợp tác Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
106 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
107 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Thể dục thể thao Ủy ban nhân dân các cấp Chi tiết
108 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức độ 2 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
109 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức độ 2 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
110 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
111 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
112 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
113 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
114 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Mức độ 2 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
115 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Mức độ 2 Tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
116 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
117 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
118 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
119 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
120 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
121 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
122 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
123 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
124 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
125 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
126 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết
127 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
128 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký Chi tiết
129 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
130 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Mức độ 2 Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết
131 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
132 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Mức độ 2 Trồng trọt Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
133 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
134 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
135 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
136 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Mức độ 2 Xử lý đơn thư Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết