Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
42 Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
43 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
44 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
45 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
46 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
51 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
52 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
53 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
54 Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
55 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
58 Thủ tục đăng ký giám hộ Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Thủ tục đăng ký kết hôn Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
61 Thủ tục đăng ký khai sinh Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
64 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
65 Thủ tục đăng ký khai tử Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
66 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
67 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
68 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
69 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
70 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
71 Thủ tục về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
72 Thủ tục về Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
73 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
74 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
75 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
76 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
77 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
78 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
79 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
80 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
81 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
82 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Mức độ 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
83 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 2 Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
84 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
85 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Mức độ 2 Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
86 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
87 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
88 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
89 Thủ tục công nhận hòa giải viên Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
90 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
91 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
92 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
93 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
94 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
95 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
96 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
97 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
98 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
99 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
100 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết