Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
22 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
23 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Chi tiết
24 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Chi tiết
25 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Mức độ 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
26 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Mức độ 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
27 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Dân số Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Chi tiết
28 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Dân số Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Chi tiết
29 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Mức độ 2 Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
30 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Mức độ 2 Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
31 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Mức độ 2 Động viên quân đội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
32 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
34 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
35 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
36 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
37 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
38 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
39 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
40 Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
41 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
42 Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
43 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
44 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
45 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
46 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
51 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
52 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
53 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
54 Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
55 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
58 Thủ tục đăng ký giám hộ Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Thủ tục đăng ký kết hôn Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết