Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
241 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
242 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
243 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
244 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết
245 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
246 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
247 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
248 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
249 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
250 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
251 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
252 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
253 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
254 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
255 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
256 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Chi tiết
257 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Chi tiết
258 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết