Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
122 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
123 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
124 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
125 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 1) Mức độ 3 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
126 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 1) Mức độ 3 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
127 Thông báo hoạt động khuyến mại Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
128 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
129 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết