Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
102 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
103 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
104 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Mức độ 4 Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
105 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
106 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
107 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
108 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Mức độ 2 Thương mại quốc tế Bộ Công thương Chi tiết
109 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
110 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
111 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
112 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
113 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức độ 2 Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết
114 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Chi tiết
115 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Chi tiết
116 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
117 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Chi tiết
118 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Chi tiết
119 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
120 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
121 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
122 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
123 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
124 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
125 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 1) Mức độ 3 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
126 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 1) Mức độ 3 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
127 Thông báo hoạt động khuyến mại Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
128 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
129 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết