Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
43 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
44 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
45 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
46 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 3 Kinh doanh khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
52 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
53 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
54 Kinh doanh khí Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
55 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
58 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
61 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
64 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
65 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
66 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
71 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
73 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
76 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
78 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
81 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
82 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
83 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
84 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
85 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
86 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức độ 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức độ 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức độ 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Mức độ 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức độ 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
91 Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Mức độ 3 Thương mại biên giới và miền núi Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
93 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
94 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
95 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
96 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
97 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
98 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
99 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức độ 2 Thương mại quốc tế Sở Công thương Chi tiết
100 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban quản lý khu kinh tế - tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Nộp hồ sơ Chi tiết