Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Sở Công Thương - Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố - Thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
22 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
23 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Mức độ 2 Hóa chất Sở Công thương Chi tiết
28 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Mức độ 3 Khoa học, công nghệ Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
32 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 3 Kinh doanh khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
35 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
36 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
37 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
38 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
39 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
40 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 3 Kinh doanh khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
43 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
44 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
45 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
46 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 3 Kinh doanh khí Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
52 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
53 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
54 Kinh doanh khí Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Sở Công thương Chi tiết
55 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
58 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết