Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan thực hiện UBND Xã Trường Xuân
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện - Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
- Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Không quy định.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
      - Ba bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
      - Một báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Lệ phí Không quy định.
Điều kiện thực hiện Không quy định.
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
Mẫu đơn, tờ khai Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Phụ lục 5.6_Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.docx
Căn cứ pháp lý - Luật số 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.