Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Cơ quan thực hiện UBND Xã Trường Xuân
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trình tự thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện, tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ: 
      - Văn bản đề nghị công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở;
      - Danh sách Ban chủ nhiệm;
      - Danh sách hội viên;
      - Địa điểm luyện tập;
      - Quy chế hoạt động.
* Số lượng hồ sơ: Không quy định
Thời hạn giải quyết Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Không.
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý - Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.  
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  thế dục, thể thao.
- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở.