Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan thực hiện UBND Phường Trung Kiên
Lĩnh vực Dân tộc
Trình tự thực hiện Trường hợp Người có uy tín đưa ra khỏi danh sách được thực hiện hàng năm và hoàn thành trước trước 10 tháng 11 của năm theo trình tự sau:
      - Bước 1: Lập đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.
      - Bước 2: Kiểm tra, đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.
      - Bước 3: Tổng hợp danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại khu dân cư của khu vực và cơ quan hành chính (Ủy ban nhân dân Xã/Phường/Thị trấn).
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ: 
      - Tổng hợp hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
      - Tờ trình hoặc văn bản đề nghị (kèm theo danh sách) đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân (Người có uy tín).
Lệ phí Chưa có.
Điều kiện thực hiện a) Yêu cầu:
      - Người có uy tín chết.
      - Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín.
      - Người có uy tín vi phạm pháp luật.
      - Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
      - Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí lựa chọn người có uy tín.
b) Điều kiện:
      - Phải tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong khu vực.
      - Ủy ban nhân dân Xã/Phường/Thị trấn kiểm tra, thẩm định đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của Xã/Phường/Thị trấn.
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh sách danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Mẫu đơn, tờ khai - Mẫu số 5: Đơn đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín.
- Mẫu số 6: Biên bản họp liên tịch khu vực đề nghị đưa khỏi danh sách người có uy tín.- 
- Mẫu số 7: Biên bản kiểm tra, đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.
Mẫu số 05_Đơn đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.docx
Mẫu số 06_Biên bản họp liên tịch ấp đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.docx
Mẫu số 07_Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số .docx
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.