Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan thực hiện UBND Phường Thới Hòa
Lĩnh vực Dân tộc
Trình tự thực hiện Người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần, được thực hiện trong quý IV và hoàn thành trước 10 tháng 11 của năm bình chọn theo trình tự sau:
- Bước 1: Đề cử người có uy tín.
- Bước 2: Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.
- Bước 3: Kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín của các khu vực.
- Bước 4: Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại khu dân cư của khu vực và cơ quan hành chính (Ủy ban nhân dân Xã/Phường/Thị trấn).
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
      - Tờ trình (văn bản) đề nghị ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
      - Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân (Người có uy tín).
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện a) Yêu cầu:
      - Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp trên địa bàn quận.
      - Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
      - Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.
      - Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.
      - Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.
b) Điều kiện:
      - Mỗi khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tối thiểu có từ 100 người (nhân khẩu) dân tộc thiểu số trở lên, được bình chọn 01 (một) người có uy tín.
      - Trường hợp khu vực có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống (mỗi dần tộc có trên 100 người trở lên) thì mỗi dân tộc được bình chọn 01 (một) người có uy tín, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số khu vực trên địa bàn Quận/Huyện.
Kết quả thực hiện Danh sách tổng hợp bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.
Mẫu đơn, tờ khai - Mẫu số 1: Biên bản Hội nghị dân cư khu vực đề cử người có uy tín.
- Mẫu số 2: Biên bản họp liên tịch khu vực bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.
- Mẫu số 3: Biên bản kiểm tra kết quà bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín của các khu vực.
- Mẫu số 4: Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.
Mẫu số 01_Biên bản hội nghị dân cư ấp đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.docx
Mẫu số 02_Biên bản họp liên tịch ấp bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.docx
Mẫu số 03_Biên bản kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín .docx
Mẫu số 04_Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số .docx
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.