Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 07. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Cơ quan thực hiện UBND Phường Long Hòa
Lĩnh vực Nội vụ
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ. 
- Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từchối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu chính. 
Hồ sơ phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị (theo mẫu).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo trong địa bàn một xã.
Lệ phí Không có
Điều kiện thực hiện Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Mẫu đơn, tờ khai Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (mẫu B7, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.docx
Căn cứ pháp lý - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.