Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Cơ quan thực hiện UBND Phường An Thới
Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội
Trình tự thực hiện - Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
Cách thức thực hiện Trực tiếp.
Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Không.
Kết quả thực hiện Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Mẫu đơn, tờ khai - Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).
LĐ_01.docx
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.