Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Cơ quan thực hiện UBND Phường An Thới
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản; 
- Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Không.
Kết quả thực hiện Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục