Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Cơ quan thực hiện UBND Xã Nhơn Nghĩa
Lĩnh vực Thanh tra
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại
Đối với người khiếu nại:
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi đơn qua đường bưu điện.
Đối với công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại.
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ theo quy định pháp luật.
. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường bưu điện:
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có văn bản hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết đến người khiếu nại; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.
- Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại
Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
- Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.
- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại.
Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Khiếu nại; Mục 2 Chương II Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Bước 4: Tổ chức đối thoại
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.
- Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (không tính ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật)
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
 Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 
 Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ + Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.
+ Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản sao photo.
+ Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao photo.
+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau:
+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011.
+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.
+ Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
+ Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết.
Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
TT_01.docx
Căn cứ pháp lý - Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011.
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.