Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Cơ quan thực hiện UBND Phường Thường Thạnh
Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và nộp hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
+ Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại cộng đồng.
Kết quả thực hiện Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.