Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục HTKNTC-08. Xác minh kê khai tài sản, thu nhập
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Trình tự thực hiện
TTTrình tự các bước công việcTrách
nhiệm
Thời gianBiểu mẫu/ Kết quả
Bước 1Khi có căn cứ cần xác minh tài sản, thu nhập theo Điều 11, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ dự thảo Quyết định xác minh tài sản, thu nhập trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.Công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ05 ngàyCập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 2Tiến hành xác minh:
Trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập, người xác minh tiến hành các hoạt động sau:
+ Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh.
+ Làm việc trực tiếp với người được xác minh.
+ Xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập được xác minh.
+ Làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tài sản, thu nhập được xác minh.
+ Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn - kỹ thuật về tài sản, thu nhập được xác minh để đánh giá, giám định tài sản, thu nhập đó.
+ Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.
+ Hoạt động khác cần thiết cho việc xác minh tài sản, thu nhập.
Công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
  1. 5 ngày (trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày)
 
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 3 Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập gửi người ban hành quyết định xác minh.Công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ05 ngàyMẫu báo cáo ( Thông tư số 08/2013/TT-TTCP)  
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 4 Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhậpLãnh đạo cơ quan05 ngàyCập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 5 Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập
 
Lãnh đạo cơ quan05 ngày (kể từ ngày nhận được yêu cầu công khai bản Kết luận)Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc bưu điện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện
Kết quả thực hiện Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý     - Luật Phòng, chống tham nhũng;
    - Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
 về minh bạch tài sản, thu nhập;
    - Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;