Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục HTKNTC-05. Giải quyết tố cáo
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Trình tự thực hiện
Bước 1Giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáoNgười giải quyết tố cáo01 ngày 
Bước 2Thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo (nếu cần)Người được giao xác minh nội dung tố cáo01 ngàyQĐ thành lập Tổ xác minh
 
Bước 3Xây dựng Kế hoạch  xác minh nội dung TCNgười được giao xác minh nội dung tố cáo02 ngày 
Bước 4Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung TCNgười giải quyết tố cáo1,5 ngày 
Bước 5Tiến hành xác minh, làm việc với các đơn vị có liên quan về nội dung tố cáo và báo cáo kết quả xác minh nội dung TCNgười được giao xác minh nội dung tố cáo10,5 ngày (vụ việc phức tạp 40,5 ngày)Biên bản, tài liệu liên quan
Bước 6Dự thảo Kết luận nội dung TC
 
Người được giao xác minh nội dung tố cáo05 ngày 
Bước 7Phê duyệt Kết luận nội dung TC
 
Người giải quyết tố cáo01 ngày 
Bước 8Dự thảo  Thông báo Kết luận nội dung TC
 
Người được giao xác minh nội dung tố cáo03 ngày 
Bước 9Phê duyệt  Thông báo Kết luận nội dung TCNgười giải quyết tố cáo01 ngày 
Bước 10Dự thảo văn bản xử lý, kiến nghịNgười được giao xác minh nội dung tố cáo02 ngày 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ - Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo (bản chính)
- Các tài liệu, chứng cứ có liên quan (bản sao)
Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đối tượng thực hiện Cá nhân. tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện -Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.
-
Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ
ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố
cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố
cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo,
có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho
những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
-
Không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:
+
Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin,
tình tiết mới.
+
Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có
cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.
+
Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện
để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Kết quả thực hiện Văn bản thụ lý đơn, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý - Luật Tố cáo năm 2018;
- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết tố cáo.