Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục HTKNTC-03. Giải quyết khiếu nại lần đầu
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Trình tự thực hiện
TTNội dung công việcTrách  nhiệmThời gianBiểu mẫu/
kết quả
Bước 1Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chínhNgười giải quyết khiếu nại03 ngày (vụ việc phức tạp 05 ngày)BC kết quả kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 2Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nạiNgười giải quyết khiếu nại01 ngàyQĐ qiao nhiệm vụ xác minh, quyết định xác minh (mẫu số 03,04 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 3Thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại (nếu cần)Người giải quyết khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh01 ngàyQĐ thành lập Tổ xác minh
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 4Xây dựng Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nạiTổ trưởng Tổ xác minh nội dung khiếu nại01 ngàyDự thảo Kế hoạch xác minh
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 5Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nạiNgười ra quyết định thành lập Tổ xác minh01 ngàyKế hoạch xác minh
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 6Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại, quyết định  thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại (nếu cần)Người có trách nhiệm xác minh, Tổ xác minh02 ngàyBiên bản công bố QĐ
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 7Tiến hành xác minh
(Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, xác minh thực tế…)
Người có trách nhiệm xác minh, Tổ xác minh12 ngày (vụ việc phức tạp 25 ngày)Biên bản/Biên nhận (mẫu 05 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 8Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nạiNgười có trách nhiệm xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh05 ngàyBáo cáo kết quả xác minh (mẫu số 11 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 9Tổ chức đối thoạiNgười giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh01 ngàyBiên bản đối thoại (mẫu số 14 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 10Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầuNgười giải quyết khiếu nại02 ngàyQuyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (mẫu số 15 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 11Gửi quyết định giải quyết khiếu nạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Người giải quyết khiếu nại03 ngàyCập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 12Công khai quyết định giải quyết khiếu nạiNgười giải quyết khiếu nại15 ngàyCập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ - Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có), 
Thời hạn giải quyết - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Thụ lý đơn khiếu nại khi có đủ các điều kiện sau đây:
1.  Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011;
3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011;
4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;
5. Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.
Kết quả thực hiện Văn bản thụ lý đơn, Quyết giải quyết khiếu nại lần đầu
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý - Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.