Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục HTKNTC-02. Xử lý Đơn
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Trình tự thực hiện
TTNội dung công việcTrách  nhiệmThời gianBiểu mẫu/
kết quả
Bước 1Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chínhNgười giải quyết khiếu nại03 ngày (vụ việc phức tạp 05 ngày)BC kết quả kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 2Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nạiNgười giải quyết khiếu nại01 ngàyQĐ qiao nhiệm vụ xác minh, quyết định xác minh (mẫu số 03,04 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 3Thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại (nếu cần)Người giải quyết khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh01 ngàyQĐ thành lập Tổ xác minh
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 4Xây dựng Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nạiTổ trưởng Tổ xác minh nội dung khiếu nại01 ngàyDự thảo Kế hoạch xác minh
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 5Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nạiNgười ra quyết định thành lập Tổ xác minh01 ngàyKế hoạch xác minh
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 6Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại, quyết định  thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại (nếu cần)Người có trách nhiệm xác minh, Tổ xác minh02 ngàyBiên bản công bố QĐ
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 7Tiến hành xác minh
(Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, xác minh thực tế…)
Người có trách nhiệm xác minh, Tổ xác minh12 ngày (vụ việc phức tạp 25 ngày)Biên bản/Biên nhận (mẫu 05 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 8Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nạiNgười có trách nhiệm xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh05 ngàyBáo cáo kết quả xác minh (mẫu số 11 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 9Tổ chức đối thoạiNgười giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh01 ngàyBiên bản đối thoại (mẫu số 14 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 10Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầuNgười giải quyết khiếu nại02 ngàyQuyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (mẫu số 15 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013)
Cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 11Gửi quyết định giải quyết khiếu nạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Người giải quyết khiếu nại03 ngàyCập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Bước 12Công khai quyết định giải quyết khiếu nạiNgười giải quyết khiếu nại15 ngàyCập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
Cách thức thực hiện Gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ - Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại (bản chính);
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) (bản sao).
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Theo điểm a, khoản 2, Điều 6, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ:
          Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:
          - Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;
          - Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;
          - Đơn tố cáo phải ghi rõ nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;
          - Đơn kiến nghị, phản ánh phải ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;
         - Đơn chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người khiếu nại, người tố cáo được quyền khiếu nại, tố cáo tiếp theo quy định của pháp luật
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn, văn bản chuyển đơn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011, Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.